esteto.bg
0 прод.
0 лв.
ОФЕРТИ НА ПРОДУКТИ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Политика за поверителност

От 25 май 2018г. стана приложим Европейският регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни („Регламентът“) . Целта на настоящия регламент е да създаде еднаква и единна законодателна рамка в рамките на Европейския съюз.

Дружество EASY PRO SOFT SRL познава значението на Вашите данни и се ангажира да защитава тяхната конфиденциалност и сигурност. Ето защо бихме искали да Ви предоставим цялата информация, свързана с обработката на Вашите лични данни като субекти на данни (потребители на уебсайта на ESTETO, клиенти, потенциални клиенти, потребители, потенциални потребители) в рамките на настоящата Политика за обработка на данни с личен характер, приложим за целите, изброени по-долу.

Тази политика, насърчавана от ESTETO, е приложима на всички устройства, използвани за достъп до уебсайта, устройства като лаптоп, компютър, смартфон, таблет и т.н. В случай, че не сте съгласни с условията за ползването им (изложени в този документ от гледна точка на защитата на личните данни, но и в Общите условия, от гледна точка на поверителната информация, авторски права и т.н.), молим да не използвате уебсайта www.esteto.bg

В съответствие с изискванията на действащото законодателство за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни, поправени и допълнени, ESTETO администрира в безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте за Вас, в контекста на посещение на сайта и закупуване на продукти на ESTETO.

1. Цели, за които събираме и обработваме Вашите лични данни

ESTETO събира и обработва Вашите лични данни за следните цели на обработка:
  a) Администрация, подобряване и реализация на услугите, предоставяни от уебсайта www.esteto.bg
  б) Търговски дейности по продажби, включващи реализиране, администриране и развитие на продажбите, съответно онлайн продажби на уебсайта www.esteto.bg, администрация на клиентски профили, проучвания / пазарни проучвания, статистика.
  в) Реклама, маркетинг и публична реклама, дейности за популяризиране на продукти и услуги на ESTETO, провеждане на промоционални кампании, изпращане на информативни бюлетини (нюзлетъри), проследяване и мониторинг на продажбите и поведението на потребителите.
  г) Дейности след продажба, включително услуги за връзки с клиенти, информиране на потребителите / клиентите за оценката на предлаганите продукти и услуги (включително оценката на продуктите на уебсайта на ESTETO).
  д) За пробационни цели във връзка с горепосочените и архивни дейности.


2. Категории лични данни, които обработваме

За целите на горепосоченото обработваме следните категории лични данни:

  а) За администриране, подобряване и реализиране на услугите, предоставяни от уебсайта www.esteto.bg: име, фамилия, адрес (местожителство/временен престой), електронна поща, пол, техническа информация относно устройството на посетителя - неговото местоположение, IP адрес, вид хардуерно оборудване, информация относно интервала от време и датата, на която е използван уебсайтът ESTETO, друга информация в резултат на използването на приложения за бисквитки. За повече информация относно бисквитките, посетете нашата Политика за поверителност, достъпна на следния линк: www.esteto.bg/despre/cookies

  б) За търговски дейности, включващи реализиране, администриране и развитие на продажбите, съответно онлайн продажби на уебсайта www.esteto.bg, управление на клиентските акаунти, проучвания / пазарни проучвания, статистика: име, фамилия, адрес (местожителство/временен престой), телефонен номер, имейл, пол, банкови данни, за да се извърши плащането, адрес за доставка.

  в) За реклама, маркетинг и публична реклама, дейности за популяризиране на продукти и услуги на ESTETO, провеждане на промоционални кампании, изпращане на информативни бюлетини (нюзлетъри), проследяване и наблюдение на продажбите и поведението на потребителите: име и фамилия, пол, телефон / факс, имейл, адрес (местожителство / временен престой). В допълнение, ESTETO обработва данни, състоящи се от единен граждански номер и серия и номер на документа за самоличност, строго за идентифициране на победителите в промоционалните кампании и за спазване на изискванията на данъчното законодателство, ако това се изисква от данъчното законодателство. Също така, някои от тези данни се изискват като уникален идентификатор на човека в зависимост от вида на конкурса / промоцията / симулацията или играта, в която той участва.

  г) За дейности, свързани с продажба, включително услуги за връзки с клиенти, информиране на потребителите / клиентите относно оценката на предлаганите продукти и услуги (включително оценката на продуктите на уебсайта на ESTETO): име и фамилия, пол, телефон / факс, имейл, адрес (местожителство/временен престой) или други данни, произтичащи от оценката на продуктите от клиентите. В допълнение, ESTETO обработва данни, свързани с: единен граждански номер, серия и номер на документ за самоличност, банкови данни, само за ситуации, в които се случват замени или връщания на продукти.

  д) За доказателствени цели във връзка с горепосочените и архивни дейности: съхранението на лични данни, посочени за горепосочените цели, с цел поддържане на архивите, свързани с извършените дейности, за защита на правата и за упражняване на други права съгласно законодателството и сключените договори, изпълнението на възможните изисквания за архивиране, в съответствие със законовите разпоредби.

Личните данни, които се ползват от специален режим на защита като единния граждански номер, серията и номера на документа за самоличност, ще бъдат събирани и обработвани при ограничаващи условия и в съответствие със законовите разпоредби, за да се гарантира спазването на приложимите правила в областта на защитата на предоставените данни.

Предоставянето на лични данни е необходимо за ESTETO да извърши дейностите, изброени в съответствие с горепосоченото. Отказът от Ваша страна да ни предоставите тези данни може да доведе до невъзможност ESTETO да Ви предостави съответните услуги, информация, да отговори на Вашите изисквания или да извърши други дейности, изброени по-горе.


3. На кого разкриваме Вашите лични данни

За да постигне една или повече от целите, споменати по-горе, ESTETO може да разкрие Вашите лични данни на следните категории получатели: договорните партньори на ESTETO (какъвто е случаят с компаниите, с които ESTETO е в партньорски отношения, но само при спазване на ангажимент за поверителност от тяхна страна, което гарантира, че тези данни се пазят и че предоставянето на тази лична информация се извършва съгласно действащото законодателство; други компании, с които можем да разработваме съвместни програми за предлагане на нашите продукти и услуги в търговската мрежа), доставчици на услуги (маркетинг, куриер, услуги за плащане / банкиране, телемаркетинг или други услуги), включително организации, които подпомагат ESTETO в обработката на данни като упълномощени, застрахователни, публични органи (прокуратура, полиция, съдилища и други упълномощени органи на държавата) въз основа на и в рамките на законовите разпоредби и в резултат на изрично формулирани искания до други компании от същата група с ESTETO, както и до Вас като заинтересовано лице в контекста на упражняване на Вашето право на достъп.

ESTETO предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни са адекватно защитени, независимо от това къде се прехвърлят.

Предавайки Вашите лични данни на ESTETO, Вие приемате (доколкото се изисква споразумение от Вас съгласно закона), че Вашите лични данни:
  - Ще бъдат включени в базата данни на ESTETO и че всички такива лични данни, които ще бъдат съхранявани, използвани и обработвани от ESTETO, включително неговите афилиати и сътрудници за извършване на дейностите, които попадат в целите на горепосочената обработка; това съгласие включва и обработката на данни, свързани с местоположението на Вашето оборудване, както бе споменато по-горе.
  - Могат да се прехвърлят от ESTETO както към афилиатите, така и към други субекти в страната, съгласно горната информация, за извършване на техни собствени дейности, свързани с реклама и маркетинг, както и други дейности, свързани с тях.

Попълвайки данните във формата, предоставена от ESTETO, потребителят декларира и безусловно приема, че личните му данни са включени в базата данни на ESTETO и дава изричното и недвусмисленото си съгласие всички тези лични данни да се съхраняват, използват и обработват от ESTETO или субектите, които съставят марката ESTETO, и техните сътрудници на дейности от всякакъв вид, но не и лимитирайки се, търговски дейности, реклама на продукти и услуги, маркетинг, публична реклама, медии, административни дейности, разработка, пазарни изследвания, статистика, проследяване и наблюдение на продажбите и поведението на потребителите. Също така, Бенефициентът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези лични данни да могат да бъдат прехвърляни (отдавани) от ESTETO на субектите, които представляват марката ESTETO.


4. С прочита на тази Политика, Вие разбирате, че следните права, предвидени от закона, са Ви гарантирани:

  • Да бъдете информирани за обработката на личните си данни, съгласно закона;
  • Достъп до Вашите лични данни;
  • Намеса във Вашите лични данни;
  • Да не подлежите на индивидуално решение с автоматичен характер;
  • Да се противопоставите на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, и да поискате поправяне, актуализиране или изтриване на данни съгласно закона - в случай на лични данни, обработвани за целите на директния маркетинг, това право може да бъде упражнено по всяко време, безплатно и без основание;
  • Да Ви приведе под съд в случай на нарушаване на законодателството в тази област.

В допълнение към съществуващите права, от датата на прилагане на регламента се възползвате от допълнителни права. Ето пълния списък с правата, които имате:
  • Право на информация - можете да поискате информация относно дейностите по обработка на личните Ви данни;
  • Право на коригиране - можете да коригирате неточни лични данни или да ги допълните;
  • Право на изтриване на данните („правото да бъдат забравени“) - можете да получите изтриването на данните, ако обработването им не е било законно или в други предвидени от закона случаи;
  • Право на ограничаване на обработката - можете да поискате ограничение за обработка, ако оспорвате точността на данните, както и в други предвидени от закона случаи;
  • Право на опозиция - по-специално можете да се противопоставите на обработката на данни въз основа на нашия законен интерес;
  • Право на преносимост на данните - при определени условия можете да получите личните данни, които сте ни предоставили, във формат, който може да бъде прочетен автоматично, или можете да поискате предаването на данните на друг оператор;
  • Право на подаване на жалба - можете да подадете жалба относно начина на обработка на личните Ви данни в Националния надзорен орган за обработка на лични данни;
  • Право на оттегляне на съгласието - в случаите, когато обработката се основава на Вашето съгласие, можете да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието ще има ефект само за в бъдеще, обработката, извършена преди оттеглянето, ще остане валидна;
  • Допълнителни права, свързани с автоматичните решения: можете да поискате и да получите човешка намеса по отношение на съответната обработка, можете да изразите собствената си гледна точка за това и можете да оспорите решението.

Можете да упражните тези права, като изпратите имейл до ESTETO на имейл адреса info@esteto.bg или можете да ни пишете на следния адрес: EASY PRO SOFT SRL, Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 41, Etaj 2, Sector 5, București (град Букурещ, Румъния).
Въз основа на писмено искане, датирано и подписано, изпратено до адреса на EASY PRO SOFT SRL, Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 41, Etaj 2, Sector 5, București (град Букурещ, Румъния) или чрез изпращане на имейл на info@esteto.bg ще можете да упражните свободно следните права: - веднъж годишно, да Ви се потвърди, съгласно закона, че личните Ви данни се обработват или не; - достъп и намеса на предаваните данни; - да се противопоставите на обработването на данни по основателни и неоснователни причини, свързани с конкретната им ситуация (с изключение на обработката на директен маркетинг; в този случай можете да възразите по всяко време безплатно и без основание) - да поискате изтриването на данни, освен в случаите, предвидени от закона.

Можете по всяко време да се противопоставите и без основание да обработите личните си данни за целите на директния маркетинг, като изпратите до ESTETO, по имейл или по пощата на горепосочените адреси, писмено искане, датирано и подписано за тази цел. В този случай Вашата заявка ще бъде изпратена до специализирания отдел на ESTETO, който управлява тези заявки; възможно е да получите съобщение, потвърждаващо, че Вашата опция е била отбелязана, както и всяка друга необходима информация, според случая.

Също така, можете да възразите по всяко време, по основателни и законни причини, съгласно закона, данните, които възнамерявате да бъдат обект на обработка от ESTETO, освен ако няма противоречащи законови разпоредби.

Физическите лица могат да поискат изтриването на лични данни, ако са били обработени незаконно, без тяхното съгласие или ако данните вече не са необходими за целта, за която първоначално са били обработвани. В случай на правото „да бъдат забравени“, по-специално беше разгледана обработката на данни в онлайн средата. Правото да бъдеш забравен не е абсолютно - обстоятелствата, специфични за всеки случай, винаги ще бъдат анализирани. Регламентът позволява по-нататъшното запазване на личните данни, ако е необходимо да се зачитат свободата на изразяване и правото на информация, да се спазва законно задължение, да се изпълнява задача, която служи на обществен интерес или която е резултат от упражняването на публична власт, с която операторът е инвестиран, поради съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, за архивни цели в обществен интерес, за научни или исторически изследователски цели или за статистически цели или за откриването, упражняването или защитата на право в съда. Вашата лична информация в момента се съхранява и управлява в Румъния.
Може да има случаи, в които можем да предаваме Вашите лични данни на организация, разположена извън Румъния. Тези организации могат да бъдат както в Европейския съюз, така и извън него, включително в страни, в които Европейската комисия счита, че защитата на личните данни е минимум еквивалентна на тази на Европейския съюз.
Във всички случаи ще предприемем всички необходими предпазни мерки, за да гарантираме, че Вашите права за защита на личните данни и правото на информация са защитени от сигурността на личните данни, участващи в международното разкриване. Във всички случаи сигурността на предоставянето на данни на доставчици на услуги и други трети страни е защитена от договорни задължения или, ако е необходимо, от допълнителни гаранции, установени от Европейската комисия в решението си относно общите условия за пренос на лични данни на трети страни, както и системи за сертифициране като Privacy Shield, защитен щит, който защитава прехвърлянето на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати.

Право на оплакване. Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по отношение на обработването на Вашите лични данни. В Румъния органът за защита на данните е достъпен на: Национален надзорен орган за управление на лични данни.
B-dul G. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal: 010336, București, România
(град Букурещ, Румъния)
Телефонен номер: +40.318.059.211 или +40.318.059.212;
Имейл адрес: anspdcp@dataprotection.ro

За всякакви проблеми, свързани с тази тема, можете да се свържете първо с нас и ние гарантираме, че ще направим всичко възможно да постигнем взаимно съгласие.

5. Специални разпоредби относно непълнолетните

ESTETO не следва в своите дейности по обработка на данни обработката на лични данни на непълнолетни лица. ESTETO обръща специално внимание, за да гарантира, че всяка обработка на лични данни на непълнолетни лица се извършва в съответствие със законовите изисквания и в строго определени случаи.

ESTETO не извършва промоционални дейности на директен маркетинг към непълнолетни.

Непълнолетните, които не са навършили 16 години, нямат право да изискват услуги или комуникации на уебсайта на ESTETO или да участват в конкурси или кампании на ESTETO, освен ако това не е направено от името на непълнолетния от законния му представител или настойника на непълнолетния в случая, съгласно закона.

Непълнолетните, които са достигнали възрастта 16 години, могат да закупят продукти или услуги и да поискат получаване на съобщения от ESTETO, само ако имат съгласието на представител или настойник, в съответствие със закона.

Също така, всяко лице, което ни предоставя лични данни чрез сайта или други приложения или устройства, обхванати от настоящата Политика, гарантира, че е пълнолетно, съответно има пълен капацитет за упражняване на правото си.

Всяко събиране или обработка на лични данни на непълнолетни лица ще се извършва само при условията на закона и като се вземе предвид горепосоченото.


6. Продължителността на обработката на данни

Продължителността на обработката на данни най-общо се определя от момента на упражняване на правото Ви на опозиция при условията, предвидени в действащото законодателство. Изключение: За данните, декларирани в услугата за call center, продължителността на обработката на данни е 5 години, или до упражняване на правото на възражение. Също така, ESTETO може да съхранява лични данни за също толкова дълъг или по-дълъг период, за пробация и архивиране.

В същото време съхранението на лични данни за по-дълъг период от време може да се извърши за статистика, подобряване на услугите, администриране на клиентски акаунти, изследвания / пазарни проучвания.


7. Друга информация

Молим да проверявате Политиката за обработка на лични данни при всяко използване на нашия уебсайт, за да бъдете информирани по всяко време.

При приключване на операциите по обработка регистрираните данни могат да бъдат прехвърлени изцяло или отчасти на всяко друго юридическо лице в съответствие с действащото специално законодателство при условията, при които те ще бъдат използвани за цели, подобни на тези, предвидени в настоящия документ.


8. Разкриване пред трети страни

С изключение на посочено по-долу, ние няма да разкриваме никаква информация относно Вашите данни без разрешение. Въз основа на Вашето съгласие, изрично и недвусмислено, предоставено по този начин само в рамките на действащото законодателство или с цел изпълнение на законово задължение и / или защита на законен интерес, е възможно да предадете личните си данни на:
- Доставчици на услуги в следните области: маркетингови, административни и обработка на транзакции;
- Други доставчици на услуги, всички сключили споразумения за запазване на поверителността на информацията;
- Организации или компании, които координират конкретни проучвания и които се съгласяват да пазят получената информация поверителна;
- Държавни агенции, правителства, ако законът предвижда това;
- Други органи и власти, с цел изпълняването на законодателните задължения и / или защити на законните ни интереси;
- Други компании, с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на нашите продукти и услуги на пазара;
Предаването на Вашите лични данни на горепосочените получатели ще се извърши само въз основа на ангажимент за поверителност и за осигуряване на адекватно ниво на сигурност от тяхна страна, което гарантира, че личните данни се пазят в безопасност.


Мерките, предприети за гарантиране на сигурността на обработката на лични данни

ESTETO гарантира сигурността и конфиденциалността на данните, хоствани и предавани чрез личната компютърна система, но не поема отговорност за загубата на информация, причинена от дефекти или грешки на софтуера, който използва и с който се предоставя от трети страни, произвеждащи компютърни програми. Въпреки, че ESTETO е взела мерки за сигурност, за да предотврати загуба на данни, злоупотреба или некоректна употреба и неоторизиран достъп, не може да се гарантира абсолютна сигурност на данните, прехвърлени по интернет.


Мерките, прилагани от ESTETO по отношение на сигурността на обработката на лични данни, са в съответствие със законовите разпоредби, и са следните:

  1. Идентифициране и удостоверяване чрез въвеждане на идентификационен код от клавиатурата (низ от знаци) на служителите на ESTETO, които действат под ръководството на компаниите, които образуват марката ESTETO, и на които е бил одобрен достъпа до лични бази данни.
  2. Отделът, който осигурява техническата поддръжка, може да има достъп до лични данни за решаване на извънредни случаи.
  3. Служителите на компаниите, които съставят марката ESTETO, ще бъдат специално определени и упълномощени за операциите по събиране и въвеждане на лични данни в информационната система.
  4. Всяка промяна на лични данни може да се извършва само от специално определени оторизирани потребители.
  5. Потребителите, които имат достъп до лични данни, се обучават от оператора за поверителност. Потребителите са принудени да затворят работната си сесия, когато напуснат работното си място.
  6. Всички лични данни, отпечатани във физически формат, ще се съхраняват и архивират в заключена с ключ стая с ограничен достъп.
  7. За да запази сигурността на обработката на лични данни (особено срещу компютърни вируси), операторът предприема мерки, които се състоят в:
    - Забрана за използване от потребителите на софтуерни програми, идващи от външни или съмнителни източници;
    - Информиране на сътрудниците, които имат достъп до базите данни, относно опасността от компютърни вируси;
    - Внедряване на автоматични системи за откриване на вируси и сигурност на компютърните системи;
    - Криптиране на данни чрез SSL сертификат за защита за криптиране на информацията, която е налична в интернет каналите между сайта и неговия потребител.

ESTETO полага всички разумни усилия, търговски обосновани, за защита на събраните лични данни, анализира новите технологии в областта и след това, ако е необходимо, ги прилага, за да обнови системите си за сигурност.Достъп до десктоп версията


Copyright © esteto.bg  


Правила и Условия